O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu Się
Oddział w Łodzi
90-007 Łódź Pl. Komuny Paryskiej 6
NIP: 725 168 99 71 REGON: 472032394
www.ptd-lodz.com, e-mail: ptd.lodz@gmail.com

Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP
za rok 2008

Pełna nazwa:
POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu Się
Oddział w Łodzi

Adres:
Pl. Komuny Paryskiej 6 pok. 109
90-007 Łódź

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym jako OPP:
19.07. 2008

NR KRS:
0000119698

Zarząd:

PRZEWODNICZĄCA:
Teresa Wejner

WICEPRZEWODNICZĄCA:
Maria Maciaś

SEKRETARZ:
Danuta Gmosińska

CZŁONEK ZARZĄDU:
Katarzyna Zatorska

SKARBNIK:
Izabela Agier

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno - terapeutycznej w przypadkach specyficznych trudności w uczeniu się oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno - społecznego.

W roku 2008 przedmiotem działań Towarzystwa były:

 1. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją - działalność odpłatna
  Zajęcia odbywały się w lokalu PTD Pl. Komuny Paryskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w Szkole Podstawowej nr 139 ul Giewont. W okresie od stycznia do czerwca 2008 w zajęciach wzięło udział 45 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej w 8 grupach terapeutycznych, przy czym w okresie od 1.04.08 do 30.06.08 część zajęć prowadzonych było w ramach projektu "Otwórz umysł-bądź twórczy" dla uczniów z dysleksją w 5 grupach od klasy IV-tej do VI-tej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W projekcie uczestniczyło 34 uczniów. Każda z grup miała 2 godz. zajęć tygodniowo, po zajęciach grupowych odbywały się konsultacje indywidualne z rodzicami lub uczestnikami. Oddziaływania obejmowały szeroki zakres: poza typowymi dla terapii pedagogicznej działaniami polegającymi na usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych oraz doskonaleniu umiejętności czytania i pisania, włączono działania zmierzające do rozwijanie twórczej postawy /myślenia, ekspresji/, poznanie skutecznych technik uczenia się. Ważnym elementem projektu były oddziaływania zmierzające do rozwoju sfery emocjonalno-motywacyjnej: kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, odkrywanie swoich mocnych stron, potencjalnych możliwości. W okresie od września do grudnia 2008 w zajęciach wzięło udział 46 uczniów z dysleksją - łącznie 9 grup. Cele zajęć pozostały tożsame z zawartymi w projekcie "Otwórz umysł-bądź twórczy". Zajęcia są kontynuowane w roku 2009.

 2. Szkolenia dla profesjonalistów - nauczycieli, pedagogów i psychologów:
  Szkolenia miały na celu podnoszenie wiedzy, umiejętności w zakresie pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Zrealizowano następujące tematy szkoleń:

  - w ramach działalności nieodpłatnej:

  Warsztaty podczas Konferencji "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" -1.10.2008

  • Praca z uczniem trudnym wychowawczo   64 osoby
  • Podstawy nauki czytania i pisania   37 osób
  • Czytam i piszę po angielsku   11 osób
  • Tajemnice tabliczki mnożenia   27 osób
  • Matematyka a wyobraźnią   12 osób
  • Zaburzenia percepcji słuchowej czy wada słuchu?   9 osób
  • Wykorzystanie arteterapii w kształceniu zintegrowanymn   20 osób

  Uczestnicy w Konferencji bez udziału w warsztatach 178 osób
  Seminarium w ramach Tygodnia Świadomości w Zgierzu 24 osoby


  Szkolenia w ramach otwartych spotkań członków PTD

  • Prezentacja "Projektu "Golden 5" -6.02.08   12 osób
  • Zaburzenia percepcji słuchowej a wady słuchu - 9.04.08  28 osób
  • Model diagnozowania dysleksji rozwojowej -22.10.08   28 osób
  • Co z tymi ocenami - ocenianie zewnętrzne i wewnątrzszkolne uczniów z dysleksją oraz Optodysleksja - zespół objawów tożsamych z dysleksją uwarunkowanych zaburzeniami widzenia - 10.12.08   25 osób


  Łącznie w nieodpłatnych formach szkoleń uczestniczyło  475 osób

  w ramach dizałaności odpłatnej:

  • Pokonywanie trudności w początkowej nauce czytania - /16.01.2008/  17 osób.
  • Wykorzystanie teorii 7 rodzajów inteligencji w nauczaniu ortografii  51 osób
   /4 edycje - 1.02.08, 1.03.08, 4.04.08, 12.11.08/
  • Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją  126 osób
   /5 edycji - 27.02.08, 4.03.08, ,29.10.08, 21.11.08, 15.11.08./
  • Diagnoza i terapia dziecka z ADHD  37 osób
   /3 edycje - 8.03.08, 29.05.08, 2.06.08/
  • Wykorzystanie arteterapii w pracy z uczniem dyslektycznym  15 osób
   /2 edycje - 15.03.08, 19.09.08/
  • Brzydkie pismo-jak przezwyciężyć ten problem?   11 osób
   /7.03.08/
  • Indywidualizacja procesu kształcenia- jak uczyć i nauczać skuteczniej  28 osób
   /3.04.08/
  • Matematyka z wyobraźnią  17 osób
   /26.04,08/
  • Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne  38 osób
   /2 edycje 5.11.08, 6.11.08 /
  • Dostosowanie oceniania zewnętrznego i wewnętrznego do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją  24 osoby
   /29.10.08/
  • Wyzwalanie twórczej aktywności przez ruch i taniec  25 osób
   /21.11.08/
  • Wykorzystanie twórczej wizualizacji arteterapii w terapii i edukacji  14 osób
   /22.11.08/
  • Wykorzystanie arteterapii w kształceniu zintegrowanym  26 osób
   /6.11.08/
  • Prawa ucznia w rzeczywistości szkolnej  142 osoby
   24.XI.08/


  Łączna liczba osób w odpłatnych formach szkoleń 571 osób
  Łączna liczba osób biorących udział w szkoleniach w roku 2008 wyniosła 1046 osób


 3. Konsultacje dla rodziców - działalność nieodpłatna
  Konsultacje dla rodziców były realizowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień. Prowadzony jest dyżur telefoniczny oraz kontakty bezpośrednie.

 4. Akcja "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" - działalność nieodpłatna
  W roku 2008 została sfinalizowana II edycja akcji "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" rozpoczętej w roku 2007. Najważniejszym celem przedsięwzięcia było propagowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją, popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz pomoc rodzicom dzieci dyslektycznych w wyborze odpowiedniej szkoły. Określone zostały standardy, które powinny spełnić szkoły ubiegające się o tytuł. W akcji wzięły udział 44 szkoły Łodzi i województwa, z których 32 otrzymały tytuł Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją. Akcja odbywała się pod honorowymi patronatami; Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz Patronatem Medialnym "Radia Łódź" i TV TOYA. Podsumowanie i wręczenie certyfikatów odbyło się podczas Konferencji 1.10.08 w WSP z udziałem przedstawicieli władz miasta i władz oświatowych.

 5. Program "Czytamy razem" - działalność nieodpłatna
  Polega on na wspólnym, systematycznym i interaktywnym czytaniu z dzieckiem. Jego celem jest terapeutyczna pomoc dziecku z dysleksją w pokonywaniu trudności w czytaniu oraz przełamywaniu niechęci do literatury. W program zaangażowani są wolontariusze ze szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, którzy po odbyciu nieodpłatnych szkoleń przeprowadzonych przez dr Teresę Wejner pracowali z dziećmi ze szkół podstawowych, spotykając się z nimi regularnie w celu doskonalenia umiejętności czytania. W roku 2008 w programie zaangażowanych było łącznie 130 wolontariuszy, spotykających się z dziećmi z dysleksją z 9 szkół podstawowych .

 6. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Łodzi - działalność nieodpłatna
  W roku 2008 obchodziliśmy Tydzień Dysleksji po raz szósty. Naszemu Oddziałowi udało się zaktywizować i zintegrować środowisko łódzkich pedagogów związanych z pomocą dziecku z dysleksją. Jak co roku wszystkie łódzkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, Poradnia dla Młodzieży oraz niektóre szkoły przygotowały bogatą ofertę konsultacji, spotkań i warsztatów. W ciągu tygodnia od 29.09.08 do 4.10.08 odbyło się szereg imprez, których celem było zwiększanie świadomości problematyki dysleksji wśród rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów, pokazanie różnorodnych form terapii oraz uświadomienie znaczenia wczesnej interwencji w zakresie diagnozy i terapii dysleksji. Odbyło się ponad 40 spotkań warsztatowych dla rodziców, uczniów i nauczycieli w szkołach i poradniach.. Każdego dnia rodzice mieli możliwość skorzystania z konsultacji fachowców w poradniach psychologiczno-pedagogicznych bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. 2.10.08 w Klubie Nauczyciela odbył się Happening artystyczny z udziałem około 70 dzieci z dysleksją z ich nauczycielami z 12 szkół. O akcji Tygodnia Dysleksji informowały łódzkie media: prasa, Radio Łódź, Telewizja TOYA.

 7. Patronat nad Konkursem dla uczniów z dysleksją "I ty możesz zostać Andersenem" - działalność nieodpłatna
  W roku 2008 odbyła się IV edycja tego konkursu organizowanego przez Gimnazjum Nr 5 w Łodzi we współpracy z naszym Oddziałem. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum ze stwierdzoną dysleksją. Celem jest rozwijanie zainteresowań literackich i kulturowych, motywowanie do czytania i samodzielnego redagowania wypowiedzi, kształtowanie wyobraźni i umiejętności twórczych. Ogłoszenie wyników odbyło się 30 maja 2008 roku . Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci /10 uczniów/ - autorzy najciekawszych prac -dyplomy i nagrody rzeczowe.

 8. Badania naukowe - działalność nieodpłatna
  W roku 2008 przeprowadzono z inicjatywy dr Teresy Wejner badania naukowe we współpracy z WSP w Łodzi polegające na ankietyzacji wśród uczniów dyslektycznych na temat przyjaznej szkoły. Ich naukowe opracowanie zostało przedstawione podczas Konferencji "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" 1.10.2008 w WSP w Łodzi, 21 09.2008. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Szkoła równych szans - przyjazna uczniom z dysleksją" Szczecin - wystąpienie na temat "Liczy się uczeń a nie statystyki" , 28.09 2008 na Krajowej Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej w Opolu - Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli oraz opublikowane w Gazecie Edukacyjnej i materiałach pokonferencyjnych i(w) Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli,. Pod red. B. Niemierko, M. K. Szmigiel, XIV Krajowa konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Opole 26-28 IX. 2008 wyd. PTDE.

 9. Publikacje - działalność nieodpłatna
  Na stronie internetowej Towarzystwa www.ptd-lodz.com zamieszczane są artykuły autorstwa naszych członków związane z tematyką dysleksji oraz recenzje polecanych publikacji.